Home    Kwaliteit    Referenties    News    R&D project    Contacts
Zoek    
         
Levensmiddelensector voeding
Levensmiddelensector extractie
Verpakking
Milieu
Papier / Karton
Textiel
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CELABOR SRL (Geldig vanaf 1e september 2023) 
 
 
 
 
1.    Toepassingsgebied
 
1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van werken en diensten (hierna “de diensten” genoemd) die worden geplaatst bij de onderneming CELABOR S.R.L., gevestigd te Zoning de Petit-Rechain - Avenue du Parc, 38 – B-4650 Chaineux, KBO nr. 0455511010, tel. +32 87/32.24.54, e-mail info@celabor.be, hierna “de Dienstverlener” genoemd.
 
1.2. De toepassing van deze algemene voorwaarden is een bepalende voorwaarde voor de toestemming van de Dienstverlener. Elke geplaatste bestelling impliceert dat de klant deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt, al zijn ze in strijd met zijn eigen algemene voorwaarden.
 
1.3. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken met de schriftelijke instemming van de Dienstverlener. Door de Dienstverlener toegestane afwijkingen van deze algemene voorwaarden doen niets af aan de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, die van toepassing blijven.
 
2.    Offerte en bestelling
 
2.1. De geldigheidstermijn van onze offertes bedraagt drie (3) maanden.
 
2.2. De in de offerte opgegeven prijzen zijn slechts van toepassing op de daarin beschreven diensten, met uitsluiting van alle andere prestaties. Als de klant om bijkomende diensten vraagt, zullen ze hem als supplement worden aangerekend.
 
2.3. De prijsofferte wordt opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens. Bij wijzigingen aan de gewenste prestaties, kan de Dienstverlener de prijs van zijn prestaties aanpassen afhankelijk van de nieuwe verzoeken van de klant of de door hem gevraagde wijzigingen.
 
2.4. De prijsofferte vermeldt het forfaitair bedrag dat aan de klant zal worden aangerekend voor de in de offerte genoemde diensten, met inbegrip van de eventuele administratie- en rapporteringskosten. Voor elk bijzonder verzoek om opstelling van verslagen (verslaganalyses, aanmaak van specifieke verslagen, vertaling van verslagen, enz.) die niet waren gevraagd bij de bestelling, wordt het geldende uurtarief voor de aanpassing van verslagen toegepast.
 
3.    Prijs
 
3.1. Al onze prijzen worden opgegeven in euro, exclusief btw.
 
3.2. Elke btw-verhoging of elke nieuwe belasting die zou worden geheven tussen het moment van plaatsing van de bestelling en uitvoering van de dienst, is ten laste van de klant.
 
4.    Betaling
 
4.1. De facturen zijn betaalbaar op 30 dagen einde maand of gelijk welke andere op de factuur vermelde vervaldag, door creditering van de rekening van de Dienstverlener ING IBAN: BE70 3401 3802 9725 – BIC: BBRUBEBB of FORTIS IBAN: BE43 2480 6039 9001 – BIC: GEBABEBB.
 
4.2. Iedere betalingsachterstand van meer dan 30 dagen einde maand leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot een vermeerdering met 15% per jaar, plus een forfaitaire schadevergoeding van 10%. Bovendien heeft de Dienstverlener het recht om zijn garantie op te schorten zolang de klant in gebreke blijft. 
 
4.3. Elke klacht aangaande een factuur moet uiterlijk acht kalenderdagen na ontvangst worden ingediend per e-mail op het adres compta@celabor.be en dezelfde dag bevestigd worden per brief aan de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener. Bij niet-naleving van deze termijn- en vormvoorwaarden, verliest de klant de mogelijkheid om de factuur te betwisten.
 
5.     Herroepingsrecht
 
5.1. Elke bestelling die de klant plaatst via e-mail of telefoon, verbindt de klant vanaf de bevestiging. Bij elke bestelling ontvangt de klant een bevestigingsmail, die bevestigt dat zijn bestelling door de Dienstverlener werd geregistreerd.
 
5.2. Overeenkomstig artikel 47 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, heeft de klant-consument die, in het kader van zijn privéleven, een beroep doet op de diensten van de Dienstverlener zonder dat een bezoek ter plaatse kon plaatsvinden om het bestek op te stellen (overeenkomst op afstand), het recht om van zijn bestelling af te zien zonder boete en zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag van aanvaarding van de prijsofferte. Dit herroepingsrecht bij een op afstand gesloten overeenkomst is niet van toepassing wanneer de partijen overeenkomen dat de bestelde diensten binnen deze termijn uitgevoerd zullen worden.
Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, richt de klant een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener op het in deze algemene voorwaarden bepaalde adres.
 
6.    Annulatie van de bestelling
 
6.1. Behoudens het herroepingsrecht bedoeld in punt 5.2 van deze algemene voorwaarden of een geval van overmacht, geeft een annulatie van de bestelling door de klant geen recht op terugbetaling van de hiervoor reeds betaalde bedragen noch op enige vergoeding.

6.2. Bij annulatie van de bestelling door de Dienstverlener, verbindt deze zich ertoe de reeds betaalde bedragen voor de betrokken bestelling aan de Klant terug te betalen, met dien verstande dat er van de Dienstverlener geen schadevergoeding kan worden gevorderd.
 
7.    Uitvoering van de prestaties
 
7.1. De Dienstverlener verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om kwaliteitsdiensten aan zijn klanten te bieden. Wanneer de prestatie een verkennende studie of een onderzoeks- en ontwikkelingsstudie betreft, gaat het om een inspannings- en niet een resultaatsverbintenis. De Dienstverlener garandeert dus niet dat de studie een positief resultaat zal opleveren maar zal alles in het werk stellen om de studie te realiseren binnen het vooraf bepaalde budget.
 
 
7.2. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor de uitvoering van een bestelling te weigeren aan een klant die een vorige bestelling niet of niet volledig heeft betaald of met wie een betalingsgeschil loopt.
 
8.    Garanties en aansprakelijkheidsbeperking
 
8.1. Als de klant redenen meent te hebben om de kwaliteit van de door de Dienstverlener geleverde diensten te betwisten, moet hij dit, op straffe van verval, schriftelijk doen (via e-mail, fax of post) binnen de 15 dagen na de uitvoering van de betrokken diensten door de Dienstverlener of na de vaststelling van een probleem/afwijking in de uitvoering van de overeenkomst die niet uitdrukkelijk of stilzwijgend door de klant werd goedgekeurd.
 
8.2. In elk geval is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot het bedrag van de overeenkomst, onverminderd het recht van de klant om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen in rechte conform artikel 1184 van het burgerlijk wetboek
 
8.3. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener kan niet worden ingeroepen door de klant in het geval dat hij de testverslagen van de Dienstverlener zou gebruiken voor commerciële doeleinden.

8.4. De Dienstverlener kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies van monsters tijdens het transport door onderaannemers, ongeacht of de Dienstverlener deze monsters heeft verzonden of moet ontvangen en ongeacht het vervoerbedrijf dat daarvoor werd gekozen, inclusief de Post. Als de klant dat nodig acht, kan hij aan de Dienstverlener de instructie geven om geen eventueel transport te voorzien zodra de offerte is ondertekend, zelf voor het transport te zorgen en – indien hij dat nodig acht – op eigen naam en op eigen kosten een verzekering te nemen die aan de waarde van het monster is aangepast.
 
9.    Vertrouwelijkheid
 
9.1. De Dienstverlener, als verwerkingsverantwoordelijke, verbindt zich ertoe de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Europese (AVG) en nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.
 
9.2. De door de Dienstverlener verzamelde gegevens zijn de wettelijke facturatie- en contactgegevens (Vennootschap, KBO-nr., Btw-nr., Rechtsvorm, Naam en voornaam, Adres, Postcode en gemeente, e-mailadres, Tel., Gsm, website, Bankrekeningnummer, ...).
 
9.3. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken, geeft de klant de Dienstverlener de uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te verwerken om de bestelling en/of het verzoek om informatie van de klant te behandelen.
 
9.4. De klant kan zich te allen tijde en zonder enige verantwoording, verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door een brief naar de Dienstverlener of een e-mail naar het adres info@celabor.be te sturen.
 
9.5. Als de klant op welk ogenblik ook meent dat de Dienstverlener inbreuk maakt op zijn privacy, wordt hij verzocht een brief of e-mail te richten aan het adres van de Dienstverlener. De Dienstverlener zal alles in het werk stellen om het probleem op te sporen en eraan te verhelpen.
 
10.   Overmacht
 
10.1. Geen enkele partij kan aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen, als deze niet-nakoming te wijten is aan toeval of een geval van overmacht zoals met name, zonder dat deze opsomming beperkend is, overstroming, brand, storm, gebrek aan grondstoffen, staking van het vervoer, gedeeltelijke of algemene staking of lock-out
 
10.2. De partij die door dergelijke gebeurtenissen wordt getroffen, moet de andere partij zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan op de hoogte brengen.
 
10.3. De partijen komen overeen dat ze zo spoedig mogelijk zullen overleggen om samen de uitvoeringsmodaliteiten van de bestelling tijdens de duur van het geval van overmacht te bepalen.
 
11.   Intellectuele eigendom
 
11.1. Alle logo’s, merken, foto’s en modellen die voorkomen in de commerciële documenten van de Dienstverlener, met inbegrip van de website (www.celabor.be), zijn eigendom van de Dienstverlener.
 
11.2. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze logo’s, merken, foto’s en modellen, op welke drager ook, voor commerciële, verenigings- of liefdadigheidsdoeleinden, is verboden zonder de toestemming van de Dienstverlener of van de houders van de aan die grafische voorstellingen verbonden merken of rechten.
 
12.   Geschillen
 
12.1. Elke betwisting zal eerst het voorwerp zijn van een poging tot minnelijke regeling voordat ze wordt voorgelegd aan de hoven en rechtbanken.
 
12.2. Elke betwisting betreffende de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van een overeenkomst gesloten met de Dienstverlener, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van Verviers.
 
13.   Varia
 
13.1. Wanneer, door toepassing van een wet, reglement of ingevolge een definitieve beslissing van een bevoegde rechterlijke instantie, een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zouden worden geacht of verklaard, doet dit niets af aan de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, die van kracht blijven. In voorkomend geval zullen de partijen onderhandelen om een of meer bepalingen overeen te komen waarmee, in de mate van het mogelijke, het opzet van de nietig verklaarde bepaling(en) kan worden bereikt.
 
13.2. Geen enkele omissie of vertraging van een der partijen in de uitoefening van een recht of een rechtsmiddel dat ze heeft krachtens deze overeenkomst of het toepasselijk recht, kan opgevat worden als afstand van dat recht of rechtsmiddel. De afstand van een recht of rechtsmiddel wordt schriftelijk vastgelegd door de partij die afstand doet.
 
13.3. De onderhavige algemene voorwaarden en de bepalingen vermeld in de aan de klant overgemaakte offerte vormen een contractueel geheel en vertegenwoordigen de totaliteit van de contractuele relaties tussen de partijen.
 
13.4. De overeenkomst gesloten tussen de Dienstverlener en de klant is onderworpen aan het Belgisch recht.

13.5. Voor zover het gebruik ervan rechstreeks verband houdt met de activiteit waarop het certificaat betrekking heeft, kan de verwijzing naar accreditatie in tekstvorm verschijnen op de informatieve en reclamedocumenten die door de betrokken CELABOR-klanten worden gebruikt. Het gebruik van het BELAC-symbool is echter niet toegestaan.
 
* * *

 
             
 
  Secteurs d'activités
Levensmiddelensector voeding
Levensmiddelensector extractie
Verpakking
Milieu
Papier / Karton
Textiel
Qualities
Accreditatie
Officiële goedkeuringen
Analyses
CEPI-CTS
Contact
Celabor
Celabor Mouscron
Quick Links
Home
Referenties
Algemene verkoopvoorwaarden
© Celabor. - By Imustbe